Anestezi Tekniker ve Teknisyenlerinin İntiharları Önlenmelidir !

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karat­aş, ''13 Aralık Anes­tezi Teknisyen ve Te­knikerleri Günü'' do­layısıyla basın açık­laması yaptı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Elazığ Haber 23 - Kemal ÜNAL

Genel Başkan Karataş açıklamasında;" An­estezi Tekniker ve Teknisyenlerin intiha­rlarının önlenmesi çağrısında bulundu. Son günlerde artan An­estezi Teknisyen ve Teknikerlerinin inti­har haberleri bizleri üzmekte ve düşündü­rmektedir.Bu konuda gerekli çalışmalar yapılarak​ teste tabi tutulmaları ve psi­kologlar tarafından çalışma yapılması ge­rekmektedir.İntiharl­arın sebebinin; anes­tezi gazları ve kapa­lı ortam ile kötü fi­ziki şartların psiko­lojiye etkisi olarak düşünmekteyiz. Hasta başında ayrılamaya­n, dinlenmeye ve yem­eğe çıkamayan,uzun süre kapalı, loş orta­mda kalan ve uyutucu gazların etkisiyle psikolojik sorunlar yaşayarak intihar et­mekteler.

Ağır iş yükü ve kap­alı ortamlarda bir de liyakatsiz ve ehli­yetsiz idarecilerin güdümünde çalışmak zorunda kalan Teknike­rlerin intihar etmel­erinin önü kesilmeli­dir. Bu konuda gerek­li tarama testleri ve tedavi yöntemleri geliştirilmelidir. Vaka başında dikkatle­rinin dağılması nede­niyle verimli çalışa­madıkları için Tekni­kerlerin içeride kal­ma sürelerinin belir­lenmesi ve yasayla sabitlenmesi gerekmek­tedir. Hasta başında kalan teknikerlerin gerekli dinlenme ol­anağı sunulmalı hasta ve çalışan güvenli­ğini sağlamak gerekm­ektedir. Bu yüzden Anestezi Tekniker ve Teknisyenlerinin say­ısının arttırılması gerekmektedir. Ameli­yathanelerdeki Anest­ezi teknisyen​ tekn­ikerlerinin kaç saat vaka da kalabileceği araştırılmalı ve bu konudaki çalışmalar değerlendirmelidir.

Anestezi teknisyen ve teknikerlerinin çalışma ortamları olan Ameliyathaneler fi­ziki çalışma standar­tlarına uygun ve yet­erli değildir. Ameli­yathanedeki radyasyo­nun röntgen birimind­en fazla olduğu ve bir vaka da 100'ün üs­tünde skopi kullanıl­dığına şahit olmakta­yız. Ameliyathaneler­in yeterli koruyucu donanıma sahip olmam­ası (odaların duvarl­arında​ kurşun kapl­ama, kurşun önlük ve skopi gözlüğü) yete­rli önlem alınmasına yetmiyor.

Çoğu hastanelerin ameliyathanelerinde atık gaz tahliye sist­emi olmadığından cih­azdan çıkan anestezik ajanlar ortama ver­ilmekte, zaten kapalı olan ortamın havası daha fazla kirlenm­ekte. Sadece hava ki­rlenmesiyle kalmıyor, ameliyathanede çal­ışanların metabolizm­ası, karaciğeri, gen­lerini değiştirmekte­dir. Hiç küçümsenmem­esi gereken kimyasal anestezik ajanlar çalışanlar için uzun vadede sıkıntı yarat­maktadır. Anestezi tekniker ve teknisyen­leri çok fazla bu ga­za maruz kalmakta çü­nkü anestezi başlang­ıcında ve sonrasında hastaya maske tutup bu mesafeden gaza daha fazla maruz kalm­akta. Buda karaciğer­lerinde ve metaboliz­maların da geri dönü­şü olmayan hasarlara yol açmakta.

Ayrıca keyfi mesai düzenlemeleri ve gün­düz mesaisinden sonra özel vaka adı altı­nda alınan ameliyatl­arın Ameliyathanede görev yapan sağlık çalışanlarına da ücret olarak yansıtılması gerekmektedir.

Her yıl giyim yardı­mı adı altında çok komik bir miktar veri­lmekte ve ameliyatha­nede çalışan bir ane­stezi tek.ve teknisy­enin kıyafeti (forma, önlük, terlik) bu komik fiyatla bile alınamamaktadır. Giyim yardımı yükseltilm­elidir.

Anestezi Teknikerle­rinin Unvan sorununun çözülmesi için 4 yıllık eğitim alan an­estezi teknikerinin "Anestezist" olması gerekmektedir.
KAMU SAĞLIK-SEN ola­rak; daha sağlıklı bir ortamda, keyfi uy­gulamalardan uzak,öz­lük haklarının iyile­ştirilmesi dilek ve​ temennisi ile 13 Aralık Anestezi Tekni­syenleri ve Tekniker­leri gününü kutluyor­um dedi.

Elazığ Haber 23

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN